Mevlidi Şerif Duası

1 yorum
22.959 views

TÜRKÇE HATİM VE MEVLİD İ ŞERİF DUASI

İlâhi! Hamdini sözümüze sertâc ettik. Zikrini kalbimize mîrâc ettik. Kitâbım kendimize minhâc ettik. Biz yoktuk. Sen var ettin, varlığından haberdâr ettin. Aşkınla gönlümüzü bîkarâr ettin.

İnâyetine sığındık, kapma geldik. Hidâyetine sığındık, lutfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik.

Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Sapıtma bizi Hak’ka yönelt. Neş’eni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyliyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz.

Mevlidi Şerif Duası

Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yâr et bize hep erdirdiklerini.

Sevdin Habîbini, kâinâta sevdirdin. Sevdin de hil’ati risâleti giydirdin. Makamı İbrahim’den Makamı Mahmûd’a erdirdin. Serveri asfiyâ kıldın. Hâtemi Enbiyâ kıldın. Muhammed Mustafâ kıldın.

Salâtü selâm, tehiyyâtü ikrâm, her türlü ihtirâm Muhammed Mustafa’ya, O’nun âl-ü Ashâb ve etba- ına olsun yâ Rab!

Yâ Rab! “ElhamdüliIIâhi RabbıTâlemih” fermanındaki ezelden ebede kadar bütün olmuş ve olacak hamdü senâlarla, âlemlerin yegâne yaratıcısı, besleyip büyütücüsü olan Allâh’ım zâtı ecelli âlâna elimizi açtık.

“Er’Rahmânir’Rahîm” o Rahman ve Rahîm olan ismi şeriflerini anarak.

“Mâliki yevmiddîn” ceza gününün yegâne sâhibi olduğuna inandık ve kadiri mutlak olduğuna güvendik, gadabından daha geniş olan rahmetinin altında toplandık.

Mevlidi Şerif Duası
Mevlidi Şerif Duası

Ellerimizi semâya değil, sarâyı lâ mekânına açtık, lutfeyle yâ Rabbi!

Yâ Rab! “İyyâke nâ’büdü ve iyyâke nektâîn” niyazımızla söz verdik, bütün varlığımızla sana döndük bağlandık, kulluğumuz, ibâdetlerimiz ancak sanadır, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine bıraktık, bütün işlerimizde senden yardım bekliyoruz, lutfeyle yâ Rabbi!

Yâ Rab! “İhdinassırâtel’müstakîm” niyâzımızla sana sığındık, hidâyetini bekleriz. “Sırâtâl’lezîne en’amte aleyhim” beyânınla bizlere târif ve ihsân buyurduğun Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisse- lâm’m yoluna düştük, bütün kusur ve günâhlarımızın çokluğuna bakmayarak hidayet yolunun pervâ- nesi olduk, boş çevirme, lutfeyle yâ Rabbî!

“Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn” kelâmınla bütün dalâlet ve isyandan sana sığınıyoruz muhâfa- za eyle yâ Rabbi!

(Âmîn!) niyazımızla duâmızın kâbulunu yalvarıyoruz lutfunla, kereminle kabul eyle yâ Rabbî!

Yâ Rab! Şu anda senin medhü senân için kalem tutan eller, seni teşbih için ikrâra gelen diller hürmetine, felekleri nûra, melekleri sürûra, âlemleri huzû- ra kavuşturan o mübârek velâdeti Muhammedi hürmetine, dergâhi izzetine uzanan, barigâhı mecdi azametine açılan mü’min eller, hürmetine, aşkınla tutuşup yanan hâlis gönüller hürmetine, Allâh Allâh diyerek mübârek ismini anan sâfî diller hürmetine.

Mevlidi Şerif Duası Gönlümüzü aydınlatacak feyzine, yüzümüzü güldürecek nûruna, ruhumuzu çoşturacak aşkına muhtacız. Bütün ümmeti Muhammede lutfeyle yâ Rabbî!

Ey istediğini istediğine veren ve istediği vakit almak kudretine sâhib olan Ulu Allâh! Kiminin başına tâc giydirir, kiminin başına taş düşürürsün. Mülk senin, saltanat şenindir, istediğine verir, istediğinden alırsın, istediğini alçaltır, istediğini yüceltirsin, sen her şeye kâdirsin!..

Bizi Habîbin hürmetine yarattın, ten kafesimize cân tuzumuzu kattm, gönül odamıza îmân nûrunu yaktın. İşte bu nûru îmanla huzurunda toplandık, kabûlümüzü bekliyoruz, kabûl eyle yâ Rabbî!

Ruhumuzun cilâsı, hayatımızın ziyâsı, kurtarıcı kelâmın Kur’ân-ı Kerîm’ini okuduk ve dinledik; ve mevlid-i Peygamberiyi kıraat eyledik. Başlarımızın tâcı, dertlerimizin ilâcı, Habîbin Muhammed Mustafa’ya Salatü Selâm yolladık; dergâhı izzetinde kabul eyle yâ Rabbî!

Okunan Kur’ân-ı Kerîm’i, (Mevlidi, Hatmi Şerifi) ahseni kabul ile makbûl eyle yâ Rabbî!

Okunan Kur’ân-ı Azîmüşşanı ve Mevlîd-i Şerifi, getirilen salât-ü selâmlarımızı tâzîmât-ü tekrîmatla- rımızı, -Esteîzü billâh-

“Fetekabbelehâ Rabbühâ bikabûlin kasenin” âyeti kerîmesinin sırrına mazhar eyle yâ Rabbî!

Hâsıl olan sevâbı, iki cihân güneşi, başlarımızın tâcı dertlerimizin ilâcı, bundan bin dört yüz kusur sene evvel, “Hıra” dağında tek başına

“Lâ ilahe illallah, Muhammedûr-Resûlullâh” davasını açmak süreriyle cihânı kaplamış olan zulmet perdesini parçalayıp beşeriyyeti zulmetten nûra çıkaran, insanlık âleminin reîsi, kâinatın Efendisi bî’setin hatimesi, insü cinnin Nebîsi ve Allâhü Zülcelâlin sevgilisi, kız yavrularını diri diri gömülmek vahşetinden kurtaran,

“EVCennetü tahte akdemil’Ümmehât = Cennet annelerin ayakları altındadır”buyurarak, annelik hakkının büyüklüğünü beyân eden günde beş vakit “Eşhedü enne Muhammeder’Re- sûlullâh”diye ismi şerifleri anılan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallâhü Teâlâ Aleyhi Ve- sellem Efendimizin ravzai mübârekelerine hediye eyledik, şu anda haberdar eyle yâ Rabbî!Rûhu Muhammed Mustafa Aleyhisselâmı, âmîn diyen bu Müslümanlardan hoşnut ve râzî eyle yâ Rabbî!

Âmîn diyen bu Müslümân kardeşlerimizi ve cümle ölmüşlerimizi, dünyâ ve âhirette Hazret-i Mu- hammed Aleyhisselâmdan ayırma yâ Rabbî!

Dünyâ âleminde ziyâretiyle, uyku âleminde gül cemâlinin müşâhedesiyle, âhiret âleminde şefâatı uzmâsıyle cümlemize ve cümle geçmişlerimize ik- râm eyle yâ Rabbî!

(Hatmi Şerîfden-Mevlid-i Şerîfden) hâsıl olan se- vâbı, ilk peygamber Hazret-i Âdem Aleyhisselâm ile, son peygamber, Peygamberimiz Hazret-i Muham- med Aleyhisselâm’a kadar gelip geçen bütün Peygamber Efendilerimizin mübârek, azîz rûhu şeriflerine hediye eyledik ikrâm eyle yâ Rabbî!

Sevgili Peygamberimizin temiz zevcelerinin, ehl- i beytinin, bütün Ashâbı Kirâmm ve onlara tâbî olup uyanların, Kur’ân’a ve İslâm’a hizmet edenlerin azîz ruhlarına hediye eyledik vâsıl eyle yâ Rabbî!

Mevlidi Şerif Duası

Bütün evliyâların, meşâyihi kirâmm, üstâdları- mızın ve üzerimizde hakkı bulunanların ruhlarına da ikrâm eyle yâ Rabbî!

İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mübârek günlerde ve gecelerde bir Fâtiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ehl-i îmânın ruhlarına da, taltif eyle yâ Rabbî!

Vel alel’husûs: Okunan Mevlîd-i şerîfden, Kur’ân-ı Azîmüşşân’dan getirilen salât-ü selâmlardan, yapılan hayr-ü hasenât’dan; hâsıl olan sevâbı mevlid sahibinin bütün geçmişlerinin’1′ ruhlanna hediye eyledik kabûl eyle yâ Rabbî! Kabirlerini Kur’ân-ı Azîmüşşân’m nûriyle tenvîr eyle yâ Rabbî! Kabirlerini pür-nûr makamlarını cennet eyle yâ Rabbî! Hasbel beşer içlerinden kabir azâbma dûçâr olanlar vâr ise; okunan Kur’ân-ı Hakîm ve Mevlid-i Peygamberi hür- metine  afv-ü mağfiret eyle yâ Rabbî!

Ve bahusus: Uzaktan ve yakından teşrif edip âmin deyen bu cemâat-i müslîminin, dünyâdan âhirete göçen, ana-baba, evlâd-ü ıyâl, akrabâ-ü taallükâtından ve bilcümle ehl-i îmânın ruhlarına hediye eyledik ka- bûl eyle yâ Rabbî! Kabirlerini Kur’ân-ı Kerîm’in nûriy- le pür nûr, makamlarını cennet eyle yâ Rabbî!

Bu meclis-i mübârekeyi cümlemiz hakkında, bâ- is-i rahmet ve sebeb-i mağfiret ve dühûl-i cennet eyle yâ Rabbî!

Yâ Erhamerrâhimîn! Hasta kullarına şifâlar ver, dertli kullarına devâlar ver, borçlu kullarına edâlar ihsân eyle, nâ mürâd olanları ber murâd eyle, nâ-şâd olan ümmet-i Muhammedi en kısa zamanda han- dân-ü şâdân eyle yâ Rabbî!

Dîn-i Mübîn-i İslâmî; nusret-i İlâhiyenle teyid ve beşeriyyeti nûr-i imân ile tenvîr eyle yâ Rabbî!

Ehl-i İslâmî dâimâ âziz ve mensûr, düşmanlarını zelîl ve makhur eyle yâ Rabbî!

Görünür, görünmez belâlardan, güç yetmez, tâkat yetişmez, akla hayâle gelmez, musibetlerden, cümlemizi lûtfunla esirge ve muhafaza eyle yâ Rabbî!

Kahraman ordumuzu; Karada, denizde, havada dâimâ mansûr-ü muzaffer eyle yâ Rabbî! Düşmanlarını zelîl ve makhûr eyle yâ Rabbî! Yurdumuzu ve’bilcümle İslâm ülkelerini, her türlü âfetlerden, musibetlerden masûn ve mahfûz eyle yâ Rabbî!

Duâlarımızı Huzûr-u Beytullâhda yapılan duâla- ra ilhâk ile müstecâb eyle yâ Rabbî!

Ömrümüz hitâma erince cümlemize imân selâmeti nasib eyle yâ Rabbî!Arkamızda bıraktığımız evlâdlarımızı, îman ile vatan millet, Dînü şeriat, Allâh, Peygamber için çalışan hayırlı halef olmalannı ihsan ile lutfeyle ya Rabbi!

Ciğer-pare yavrularımızı îmandan sonra küfre salma, merhamet eyle ya Rabbi!

Âhir ve âkîbetimizi hayreyle yâ Rabbî! Âmin diyen Müslüman kardeşlerimizi iki cihanda azîz eyle yâ Rabbî!Esselâtü Vesselâmü aleyke yâ Resûlallâh. Esselâtü vesselâmü aleyke yâ Habîbaüâh. Esselâtü vesselâmü aleyke ya Seyyidel-euueline uei’âhırîn.Sübhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yasıfûn. Ve selâmün alel-mürseliyrı. Vel-hamdülillâhi Rabbil-âlemî- nel-fâtihâ.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 24 Aralık 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Mevlidi Şerif Duası (1 Yorum)