Gümüş Cevşenli Kolyeler
Organikhane
Kısmet Duası,Sevdiğine Kavuşma Duası,Evlenmek Için Dua,Hayırlı Evlilik Duası
Tılsımlı Kutular
Nazardan Korunma
Cevşenli Gümüş Kolyeler
Kısmet Açılması
Kurşun Döktürmek

Dilek Duaları

Hacet namazı ve duası HACET NAMAZI VE DUASI Lâ ilâhe illellâhül halîmül kerîm* Sübhânellâhi rabbil arşil azıym* Elhamdü liilâhi rabbil âlemîn* Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiratike vel ğanîmete min külli birrin ves selâmete min külli ismin lâ teda’ lî zenben illâ ğafarteh* Ve lâ hemmen illâ ferracteh* Ve lâ hâceten hiye leke rıdan…
Bebek Hastalıklarında Okunacak Dua Bebek Hastalıklarında Okunacak Dualar Nelerdir ? Bebek hastalıkları hiçbir ailenin arzu etmediği ama hepimizin başına gelen durumdur. Bu hallerde bazen anneler bebeklerinin hastalığı uzun sürerse dua ederler. Bu onların manevi yönden rahatlamasına neden olmaktadır. Bebeklerin Hastalandığında Okuyacağınız Dualar Bebek hastalığı için okunacak dualar farklıdır. Her hastalık için ve bütün hastalıklar…
Memleketine dönen kimsenin okuyacağı dua YOLCULUKTA OLUP DA MEMLEKETİNE DÖNEN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA Âyibûne tâibûne âbidûne li rabbinâ hâmidûn* Manası: “Günahlarımızdan tevbe ederek, Rabbi- mize ibadet ettiğimiz ve Zât-ı Ecelli A’lâ’sına tevbe etti¬ğimiz halde seferden dönüyoruz.” Memleketine dönen kimsenin okuyacağı dua Enes (r.a.) anlatıyor: “Rasulü Ekrem (s.a.v.) ile bir seferden dönmüştük. Rasulü Ekrem (s.a.v.) bu…
Bebeğin Sağlıklı Doğması İçin Okunacak Dualar Bebeğin Sağlıklı Doğması İçin Okunacak Dualar Nelerdir ? Anne ve babalar hamilelik döneminde gerekli olan tıbbi bakımların hepsini yaptırmalarına rağmen yine de içlerinde hep bir şüphe taşırlar. Bunun yanında içlerinden bebeğin sağlıklı doğması için dualar ederler. Hatta bununla yetinmeyip çevresindeki insanlardan da bebeğin sağlıklı doğması için dualar etmelerini isterler. Bu…
Bebek Sağlıklı Doğsun Diye Edilecek Dua Bebek Sağlıklı Doğsun Diye Edilecek Dua Nedir Bebeklerin sağlıklı doğması için aileler tıbbi yollardan yararlanırken bunların yanında bebekleri için dualarda okurlar. Tek istedikleri bebeklerinin sağlıklı olmasıdır. Bu süreç onlar için hem heyecanlı hem de korku dolu olmaktadır. Bebeğin Sağlığı İçin Okunması Gereken Dualar Bebeklerinin sağlıklı ve güzel yüzlü olmasını isteyen…
Dua
Borçlu Olan Kimsenin Okuyacağı Dua Borçlu Olan Kimsenin Okuyacağı Dua “Allâhümmek’fmî bihalâlike an harâmike ve ağninî bi- fadlike ammen sivâk” Borçlu olan kişi mutlaka bu duayı okumalıdır Borçlu Olan Kimsenin Okuyacağı Dua Ma’nâsı: “Allahım! (Pâk) ve helâl (nimetlerin yardımıy­la) şüpheli ve haram şeylerden ve fazl ü kereminle de sen­den başkasına muhtaç olmaktan müstağni kıl (koru), mu­hafaza…
Adem Aleyhisselamın Duası Nasıldır Adem Aleyhisselamın Duası Nasıldır ADEM ALEYHİSSELAM’IN DUASI Adem Aleyhisselam cennetten çıkarılınca Rabbine şu şekilde duada bulunuyordu: Rabbena zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn* “Ey Rabbimiz! Yazık ettik, bizi bağışlamaz, bizi esirgemezsen herhalde (maddî ve manevî en büyük) zarara uğrayanlardan olacağız.” Allah Teala onun…
İsmi Azam Duaları Nelerdir ? İSM-İ A ZAM DUALARI İsm-i A’zam’ların hangisi olursa olsun dua edileceği vakit onlar okunarak başlanırsa, duanın kabul olmasına vesile olur. Peygamberimiz (s.a.v.)’in öğrettiği İsm-i A’zamlardan bazılarını zikredelim: Allâhümme innî es’elülce ennî eşhedü enneke entellâhü lâ ilâhe illâ entel ehadüs samedüilezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû küfüven…
Sevgilin ile evlenmek için Sevgilin ile evlenmek için dua İnsanoğlunun başı dara düştüğünde  duaya sarıldığı gibi nimete, isteklerine kavuşunca, duaya sarılmaktayız, Yüce Rabbimizi hep aklımızda tutmamız kulluğumuzun gerekliliklerinden biridir. Bunun içindir ki Kur’an’da şöyle denmiştir: “Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?” buyrulmaktadır. Sevgilin ile evlenmek için dua : Bizler dua ederek içimizdeki duygu…
Ev almak için dua Ev almak için dua nasıl edilir ? Mal ve mülk sahibi olmak her insanın Allahtan dileyeceği dileklerden birisidir.Herinsan başını sokacak bir evi olsun ister.Ev almak için okunacak dua için öncelikle insanın bunu çok istemesi lazımdır.Allah Teala insanı yaratmış, fakat onu başıboş bırakmamıştır. Allah (c.c.) insana her an çok yakındır. Ancak,…
Kısmet Duası
Kocanın Ağzını Bağlamak İçin Dua Kocanın Ağzını Bağlamak İçin Dua 1-Kocanın Ağzını Bağlamak İçin Dua: “Ya Hamit “esması suya okunup o eşe içirilir.Belli bir sayısı yok.3-5-7 gibi tek sayı olacak şekilde ve eşinizin sözleri değişinceye kadar okuyun 2-Kocanın Ağzını Bağlamak İçin Dua :صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ Summun bukmun umyun fe hum lâ yerciûn(yerciûne)….
İstiskâ (Yağmur Duası) Namazı İstiskâ (Yağmur Duası) Namazı Kuraklık şiddetli olduğu zaman, insanlar ve hayvanlar yağmura fazla ihtiyaç duyduklarında Müslümanlar, Yağmur Dua- sı’na çıkarlar.Yağmur Duası’na çıkmadan önce imam, insanlara tevbe etmelerini ve sadaka vermelerini, zulüm ve haksızlıklardan ka­çınmalarını emreder. Üç gün oruç tutulmasını tavsiye eder. Müslümanlar, Yağmur Duası’na çıkarlarken çocuklarını, evcil hayvanlarla onların yavrularını…
Düşamana Karşı Okunacak Dua DÜŞMAN KORKUSUNDAN OKUNACAK DUA “Allâhümme innâ nec’alüke fî nuhûrihim ve neûzü bike min şürûrihim.” (el-Ezkâr, 189) Düşamana Karşı Okunacak Dua ANLAMI: “Allahım, Senin himayeni onlara karşı siper ediyoruz, onların şerrinden Sana sığmıyoruz.” “Mü’minler kızgınlık anında sabretmeyi, kendileri­ne yapılan kötülüğü affetmeyi başardıklarında, Allah onları düşmanlarına karşı korur ve düşmanları onlara boyun…
İmanda Vesvese Duası İMANDA VESVESE DUASI Îmânî konularda vesveseye mâruz kalan biri şu duaları okur: “Eûzü billahi mine’ş-şeytâılirracîm ve min fitnetihî.” İmanda Vesvese Duası ANLAMI: “Kovulmuş şeytandan ve fitnesinden Allah’a sığınırım.” “Âmentü billâhi ve rusülihî. Aliahü ehad, Allahu’s-sa- med, lem yelid ve lem yûled, ve lem yekûn lehû küfüven ehad.” İmanda Vesvese Duası…
Allahın Yardımı İçin Okunacak Dua ALLAH’IN YARDIMI İÇİN OKUNACAK DUA “Allâhümme ente adudî ve nasîrî, bike ehûiü ve bike esûlü ve bike ükâtilü.” Allahın Yardımı İçin Okunacak Dua ANLAMI: “Allahım, bana kuvvet veren ve yardım edene sensiıı. Senin için savaşa gidiyorum, senin yardı­mın ile saldırıyorum ve senin için dövüşeceğim.” (ei-Ez- kâr, 188)
Dua
Azaptan Bağışlanma Duası AZAPTAN BAĞIŞLANMA DUASI “İn tüazzibhüm fe innehüm ibâdük. ve in tağfir lehüm fe inneke ente’l-azîzüM-hakım.” (Mâide. 5/118) ANLAMI: “Eğer onlara azap edersen, doğrusu onlar Senin kullarındır: onları bağışlarsan, zaten güçlü ve hikmet sahibi olan şüphesiz ancak sensin.” AÇIKIAMA: Kul, hata ve günahlardan arınmış değildir. Bu yüzden Allah dilerse, kulunu cezalandı­racak…
İyilerden Olma Duası İYİLERDEN OLMA DUASI “Rabbena innenâ semi’nâ münâdiyen yünâdî li’l-îmâni en âminû bi rabbiküm fe âmennâ. Rabbenâ fa’ğfir lenâ zünû- bsnâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ maa’l-ebrâr.” (Al imrân, 3/193 ANLAMI: “Ey Rabbimiz! Biz, imana çağıran ve ‘Rabbinize inanın’ diye tevhide davet eden bir zatı duyduk ve iman ederek icâbet ettik….
Zararlı Hallerden Korunma Duası ZARARLI HALLERDEN KORUNMA DUASI Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Yerde ve gökte korkulan şeylerin zararlarından emin olmak isteyen kimse, şöyle dua etsin: Zararlı Hallerden Korunma Duası “Bismillâhi’liezî lâ yedurru maa’smihî şey’ün fi’l-ardi ve lâ fi’s-semâi. Ve hüve’s-semîu’l-alîm.” ANLAMI: “Adıyla hareket edildiğinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremiyeceği Allah’ın adıyla…
Açlıktan Korunma Duası AÇLIKTAN, HİYANETTEN KORUNMA DUASI “Âllâhümme innî eûzü bike mine’l-cûi fe innehû bi’se’d- dacîu. Ve eûzü bike mine’l-hıyâneti fe innehâ bi’seti’l-bitâne-tü.” Açlıktan Korunma Duası ANLAMI: “Allahım, açlıktan Sana sığınıyorum; zîrâ açlık fena bir arkadaştır. Hıyânetten de Sana sığınıyo­rum; zîrâ o, kötü bir huydur.” (Riyâzü’s-sâlihîn, 1482. no.lu hadis)  
Sabaha Sağlıcakla Erme Duası SABAHA SAĞLICAKLA ERME DUASI “Asbahnâ ve asbaha’i-mülkü li’liâh. Ve’l-hamdü li’llâhi lâ şerike lehû. Lâ ilâhe illâ hû. Ve ileyhi’n-nüşûr.” (ibnu Mes’ud’dan. Müslim, Zikr 75. (2723); Tirmizi, Daavât 13, (3387); Ebu Dâvud, Edeb 110, (5071) Sabaha Sağlıcakla Erme Duası ANLAMI: “Sabahladık. Mülk de Allah’ın olarak sabahladı. Kendisinden başka ilâh olmayan ve orta­ğı…
Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1234
hediye
Facebook
Twitter
Güzellik Sırları,Saç Güzellik Sırları,Cilt
Güzellik Sırları,Makyaj Güzellik Sırları,Moda
Güzellik Sırları,Estetik Güzellik Sırları,Zayıflama

Dua / Katagoriler

Dua / Etiketler
Dua,Dualar
Arşivler
Logo
Email
RSS
Gplus
twitter
Facebook
bocek ajans