Gümüş Cevşenli Kolyeler
Organikhane
Kısmet Duası,Sevdiğine Kavuşma Duası,Evlenmek Için Dua,Hayırlı Evlilik Duası
Tılsımlı Kutular
Nazardan Korunma
Cevşenli Gümüş Kolyeler
Kısmet Açılması
Kurşun Döktürmek

Dilek Duaları

Adem Aleyhisselamın Duası Nasıldır Adem Aleyhisselamın Duası Nasıldır ADEM ALEYHİSSELAM’IN DUASI Adem Aleyhisselam cennetten çıkarılınca Rabbine şu şekilde duada bulunuyordu: Rabbena zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn* “Ey Rabbimiz! Yazık ettik, bizi bağışlamaz, bizi esirgemezsen herhalde (maddî ve manevî en büyük) zarara uğrayanlardan olacağız.” Allah Teala onun…
İsmi Azam Duaları Nelerdir ? İSM-İ A ZAM DUALARI İsm-i A’zam’ların hangisi olursa olsun dua edileceği vakit onlar okunarak başlanırsa, duanın kabul olmasına vesile olur. Peygamberimiz (s.a.v.)’in öğrettiği İsm-i A’zamlardan bazılarını zikredelim: Allâhümme innî es’elülce ennî eşhedü enneke entellâhü lâ ilâhe illâ entel ehadüs samedüilezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû küfüven…
Ev almak için dua Ev almak için dua Mal ve mülk sahibi olmak her insanın Allahtan dileyeceği dileklerden birisidir.Herinsan başını sokacak bir evi olsun ister.Ev almak için okunacak dua için öncelikle insanın bunu çok istemesi lazımdır.Allah Teala insanı yaratmış, fakat onu başıboş bırakmamıştır. Allah (c.c.) insana her an çok yakındır. Ancak, bazı insanlar Allah’la…
Kocanın Ağzını Bağlamak İçin Dua Kocanın Ağzını Bağlamak İçin Dua 1-Kocanın Ağzını Bağlamak İçin Dua: “Ya Hamit “esması suya okunup o eşe içirilir.Belli bir sayısı yok.3-5-7 gibi tek sayı olacak şekilde ve eşinizin sözleri değişinceye kadar okuyun 2-Kocanın Ağzını Bağlamak İçin Dua :صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ Summun bukmun umyun fe hum lâ yerciûn(yerciûne)….
İstiskâ (Yağmur Duası) Namazı İstiskâ (Yağmur Duası) Namazı Kuraklık şiddetli olduğu zaman, insanlar ve hayvanlar yağmura fazla ihtiyaç duyduklarında Müslümanlar, Yağmur Dua- sı’na çıkarlar.Yağmur Duası’na çıkmadan önce imam, insanlara tevbe etmelerini ve sadaka vermelerini, zulüm ve haksızlıklardan ka­çınmalarını emreder. Üç gün oruç tutulmasını tavsiye eder. Müslümanlar, Yağmur Duası’na çıkarlarken çocuklarını, evcil hayvanlarla onların yavrularını…
Dua
Düşamana Karşı Okunacak Dua DÜŞMAN KORKUSUNDAN OKUNACAK DUA “Allâhümme innâ nec’alüke fî nuhûrihim ve neûzü bike min şürûrihim.” (el-Ezkâr, 189) Düşamana Karşı Okunacak Dua ANLAMI: “Allahım, Senin himayeni onlara karşı siper ediyoruz, onların şerrinden Sana sığmıyoruz.” “Mü’minler kızgınlık anında sabretmeyi, kendileri­ne yapılan kötülüğü affetmeyi başardıklarında, Allah onları düşmanlarına karşı korur ve düşmanları onlara boyun…
İmanda Vesvese Duası İMANDA VESVESE DUASI Îmânî konularda vesveseye mâruz kalan biri şu duaları okur: “Eûzü billahi mine’ş-şeytâılirracîm ve min fitnetihî.” İmanda Vesvese Duası ANLAMI: “Kovulmuş şeytandan ve fitnesinden Allah’a sığınırım.” “Âmentü billâhi ve rusülihî. Aliahü ehad, Allahu’s-sa- med, lem yelid ve lem yûled, ve lem yekûn lehû küfüven ehad.” İmanda Vesvese Duası…
Allahın Yardımı İçin Okunacak Dua ALLAH’IN YARDIMI İÇİN OKUNACAK DUA “Allâhümme ente adudî ve nasîrî, bike ehûiü ve bike esûlü ve bike ükâtilü.” Allahın Yardımı İçin Okunacak Dua ANLAMI: “Allahım, bana kuvvet veren ve yardım edene sensiıı. Senin için savaşa gidiyorum, senin yardı­mın ile saldırıyorum ve senin için dövüşeceğim.” (ei-Ez- kâr, 188)
Azaptan Bağışlanma Duası AZAPTAN BAĞIŞLANMA DUASI “İn tüazzibhüm fe innehüm ibâdük. ve in tağfir lehüm fe inneke ente’l-azîzüM-hakım.” (Mâide. 5/118) ANLAMI: “Eğer onlara azap edersen, doğrusu onlar Senin kullarındır: onları bağışlarsan, zaten güçlü ve hikmet sahibi olan şüphesiz ancak sensin.” AÇIKIAMA: Kul, hata ve günahlardan arınmış değildir. Bu yüzden Allah dilerse, kulunu cezalandı­racak…
İyilerden Olma Duası İYİLERDEN OLMA DUASI “Rabbena innenâ semi’nâ münâdiyen yünâdî li’l-îmâni en âminû bi rabbiküm fe âmennâ. Rabbenâ fa’ğfir lenâ zünû- bsnâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ maa’l-ebrâr.” (Al imrân, 3/193 ANLAMI: “Ey Rabbimiz! Biz, imana çağıran ve ‘Rabbinize inanın’ diye tevhide davet eden bir zatı duyduk ve iman ederek icâbet ettik….
Kısmet Duası
Zararlı Hallerden Korunma Duası ZARARLI HALLERDEN KORUNMA DUASI Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Yerde ve gökte korkulan şeylerin zararlarından emin olmak isteyen kimse, şöyle dua etsin: Zararlı Hallerden Korunma Duası “Bismillâhi’liezî lâ yedurru maa’smihî şey’ün fi’l-ardi ve lâ fi’s-semâi. Ve hüve’s-semîu’l-alîm.” ANLAMI: “Adıyla hareket edildiğinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremiyeceği Allah’ın adıyla…
Açlıktan Korunma Duası AÇLIKTAN, HİYANETTEN KORUNMA DUASI “Âllâhümme innî eûzü bike mine’l-cûi fe innehû bi’se’d- dacîu. Ve eûzü bike mine’l-hıyâneti fe innehâ bi’seti’l-bitâne-tü.” Açlıktan Korunma Duası ANLAMI: “Allahım, açlıktan Sana sığınıyorum; zîrâ açlık fena bir arkadaştır. Hıyânetten de Sana sığınıyo­rum; zîrâ o, kötü bir huydur.” (Riyâzü’s-sâlihîn, 1482. no.lu hadis)  
Sabaha Sağlıcakla Erme Duası SABAHA SAĞLICAKLA ERME DUASI “Asbahnâ ve asbaha’i-mülkü li’liâh. Ve’l-hamdü li’llâhi lâ şerike lehû. Lâ ilâhe illâ hû. Ve ileyhi’n-nüşûr.” (ibnu Mes’ud’dan. Müslim, Zikr 75. (2723); Tirmizi, Daavât 13, (3387); Ebu Dâvud, Edeb 110, (5071) Sabaha Sağlıcakla Erme Duası ANLAMI: “Sabahladık. Mülk de Allah’ın olarak sabahladı. Kendisinden başka ilâh olmayan ve orta­ğı…
Rızık Duası RIZIK DUASI “Tûlicü’Meyle fi’n-nehâri, ve tûlicü’n-nehâre fi’MeylI, ve tuhrfcü’l-hayye mlne’l-meyyiti ve tuhrlcü’l-meyylte mlne’l- hayyi, ve terzüku men teşâü bi gayri hisâb.” (Âı-i imrân. 3/27) Rızık Duası ANLAMI: “Geceyi gündüze, gündüzü geceye ka­tarsın. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın. Sen diledi­ğin kimseye sayısız rızıklar verirsin.” Rızık Duası
Kalplerin Kaymaması İçin Dua KALPLERİN KAYMAMASI İÇİN DUA “Rabbena inneke ta’lemu mâ nuhfî ve mâ nu’lin, ve mâ yahfâ alâllâh min şeyîn fi’l-ardi ve iâ fi’s-semâi.” (İbra­him, 14/38) Kalplerin Kaymaması İçin Dua ANLAMI: “Rabbimiz! Doğrusu Sen gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’tan gizli kalmaz.” Kalplerin Kaymaması İçin Dua…
Dua
Günahlardan Korkanların Okuyacağı Dualar Günahlardan Korkanların Okuyacağı Dualar Beşeriyet ic^bı, mâruz kaldığı günahın te’sirin- den derin sıkıntıya düşen biri Resûlüllah’a geldi: –  Helâk oldufaı yâ Resûlâllah, helâk oldum! diye feryada başladı. Ümitsizliğe kapılan adamın günahlarının çoklu­ğu, belki de büyüklüğü, böyle bir sıkıntıya düşmesi­ne sebeb olmuştu. Efendimiz ona, “Şu duayı oku ba­kayım” buyurdu. Günahlardan Korkanların…
Zalimlerden Korunma Duası ZALİMDEN KORKULDUĞUNDA OKUNACAK DUA  Zalimlerden Korunma Duası “Allâhü ekber, Allâhi) ekber, Allâhü eazzü min halkıhî cemî- an. Allâhü eazzü mimmâ ehâfü ve ahzeru. Eûzü billâhi’llezî lâ ilâhe illâ hüve’i-mümsikü’s-semâe en tekaa ale’l-ardi İllâ bi izni- hî min şerri abdike. Ve cünûdihî ve etbâihî ve eşyâihî mine’l-cin- ni ve’l-insi. Ailâhümme kün…
Nimet Duası NİMETLERİN KAYBOLMAMASI İÇİN OKUNACAK DUA “Ailâhümme innî eûzü bike min zevali ni’metike, ve te- havvüli âfiyetike, ve füc’eti nıkmetlke, ve cemîl sehatike.” Nimet Duası ANLAMI: “Allahım, ihsan etmekte olduğun ni­metin elimden çıkmasından, sağlığımın bozulma­sından, aniden karşılaşacağım musibetlerden ve ga­zabını gerektiren her şeyden Sana sığınırım.”
Korunma Duası ORGANLARIMIZIN ŞERRİNDEN KORUNMA DUASI “Ailâhümme innî eûzü bike min şerri sem’î, ve min şerri basarı, ve min şerri lisânî, ve min şerri kalbî, ve min şerri meniyyî.” Korunma Duası ANLAMI: “Allahım! Kulağımın, gözümün, dili­min, kalbimin ve cinsel uzvumun şerrinden Sana sı­ğınıyorum.”
Bunamadan Korunma Duası BUNAMADAN KORUNMA DUASI Hayatın sonuna doğru; yaşlılık, bunama, kimse­sizlik, fakirlik ve insanlar tarafından haysiyetsiz bir şekilde itilip kakılma gibi insan onuruna ağır gelen hallere maruz kalmaya erzel-i ömür denir. Böyle bir duruma düşmemek için şöyle dua edilmelidir: ‘‘Allâhümme innî eûzü bike mine’l-buhli ve’Mteseli, ve erzeli’i-omri ve azâbi’l-kabri ve fitneti’l-mahyâ ve’l-memât.”…
Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1234
hediye
Facebook
Twitter
Güzellik Sırları,Saç Güzellik Sırları,Cilt
Güzellik Sırları,Makyaj Güzellik Sırları,Moda
Güzellik Sırları,Estetik Güzellik Sırları,Zayıflama

Dua / Katagoriler

Dua / Etiketler
Dua,Dualar
Arşivler
Logo
Email
RSS
Gplus
twitter
Facebook
bocek ajans