Allah


el-VEDÛD

el-VEDÛD

Allah’ın isimleri,el-VEDÛD İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya biricik lâyık olan… Vedûd’un iki mânası vardır: 1. Seven, 2. Sevilen...
Allah17 Ağustos 2013
el-HAKÎM

el-HAKÎM

Allah’ın isimleri,el-HAKÎM Bütün işleri hikmetli… Allah Hakîm’dir. Faydasız, boş ve tesadüfî bir işi yoktur. Her emir ve filinin her yönüyle sonsuz fayda ve maslahatları vardır...
Allah16 Ağustos 2013
el-VÂSİ

el-VÂSİ

Allah’ın isimleri,el-VÂSİ Geniş ve müsaadekâr… Allah’ın ilmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniştir ve her şey’i kaplamıştır. Allah’ın ilminden hiçbir şey gizlenemez, ikram ve ihsanına..
Allah15 Ağustos 2013
el-MÜCÎB

el-MÜCÎB

Allah’ın isimleri,el-MÜCÎB Kendine dua edip yalvaranların isteklerini işitip cevab veren, onları cevabsız bırakmayan… Burada bir hususu iyi bilmek gerekir: Cevab vermek ayrıdır, kabûl etmek ayrıdır...
Allah14 Ağustos 2013
er-RAKÎB

er-RAKÎB

Allah’ın isimleri,er-RAKÎB Bütün varlıklar üzerinde gözcü, bütün işler murakabesi altında bulunan… Bir şey’i koruyan ve devamlı kontrol altında bulundurana rakîb derler; bu da bilgi ve..
Allah13 Ağustos 2013
el-KERÎM

el-KERÎM

Allah’ın isimleri,el-KERÎM Keremi, lütuf ve ihsânı bol… Allah vaad ettiği zaman sözünü yerine getirir, verdiği zaman son derece bol verir, muktedirken afveder. Allah’ın isimleri,el-KERÎM..
Allah12 Ağustos 2013
el-CELÎL

el-CELÎL

Allah’ın isimleri,el-CELÎL Celâdet, ululuk ve heybet sâhibi, celâl sıfatları ile muttasıf… Celâdet ve ululuk, Allah’a mahsustur. Onun zâtı da büyük, sıfatları da büyüktür. Fakat bu..
Allah11 Ağustos 2013
el-HASÎB

el-HASÎB

Allah’ın isimleri,el-HASÎB Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiklerinin, bütün tafsilât ve teferruatiyle hesabını iyi bilen; Her şey’e ve herkese her ihtiyacı için kâfi gelen… Allah Teâlâ,..
Allah10 Ağustos 2013
el-MUKÎT

el-MUKÎT

Allah’ın isimleri,el-MUKÎT Her yaratılmışın azığını ve gıdasını tayin eden, azıkları beden ve kalblere gönderen… Bu mânaya göre Mukît, Rezzak mânasınadır. Yalnız Mukît, Rezzâk’tan daha hususîdir...
Allah9 Ağustos 2013
el-HAFÎZ

el-HAFÎZ

Allah’ın isimleri,el-HAFÎZ Yapılan işleri bütün tafsilâtıyla tutan, her şey’i belli vaktine kadar âfât ve belâlardan saklıyan… Hıfz, korumak, demektir. Bu koruma iki şekilde olur. Birincisi,..
Allah8 Ağustos 2013
el-HALÎM

el-HALÎM

Allah’ın İsimleri,el-HALÎM Hilm, suçluların cezasını vermeye gücü yetip dururken bunu yapmamak, onlar hakkında yumuşak davranmak ve cezalarını geriye bırakmaktır. Suçluyu cezalandırmağa iktidarı olmayana halîm denmez...
Allah7 Ağustos 2013
el-HABÎR

el-HABÎR

Allah’ın İsimleri,el-HABÎR Her şey’in iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar olan… En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün eşya ve hâdiselerden Allah haberdardır. Onun haberi olmadan hiçbir..
Allah6 Ağustos 2013
el-LÂTÎF

el-LÂTÎF

Allah’ın İsimleri,el-LÂTÎF En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilemeyen en ince şeyleri yapan; İnce ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ulaştıran… Allah..
Allah5 Ağustos 2013
el-ADL

el-ADL

Allah’ın İsimleri,el-ADL Tam adâletli… Adalet, zulmün zıddıdır. Zulüm kelimesinde; incitme, can yakma mânası vardır. Zulmetmiyerek herkese hakkını vermek ve her şey’i akıl ve mantığa, hikmet..
Allah4 Ağustos 2013
l-HAKEM

l-HAKEM

Allah’ın İsimleri,el-HAKEM Hükmeden, hakkı yerine getiren… Allah Teâlâ Hâkim’dir, her şey’in hükmünü O verir ve hükmünü eksiksiz icra eder. Hâkimlerin hâkimliğine, hükümdarların hükümdarlığına hüküm veren..
Allah3 Ağustos 2013