Günah


Büyük Günahlar Şahavet

Büyük Günahlar Şahavet

ŞAKAVET (Günah, kötülük) Şakavet ve şıkve, yorgunluk, mutsuzluk ve perişanlık anlamındadır. Arap dilinde karşıtı, saadet’tir ki, mutluluk ve huzur demektir. Kur’an da şekavet ve saadeti..
Günah7 Nisan 2013
Büyük Günahlar Habis

Büyük Günahlar Habis

HABÎS (Pislik, pis, iğrençlik) Hubs (çoğulu: habâis) ve habise (çoğulu: habîsûn ve habîsât) Kuranın günah kavramını ifade için kullandığı de­yimlerden biridir. Habisin karşıtı tayyib (temiz,..
Günah6 Nisan 2013
Büyük Günahlar Fücur

Büyük Günahlar Fücur

FÜCÛR (Günah, yalan, bütünü parçalamak) Fücûr ve fecr, bir şeyi genişliğine yarıp parçalamaktır. Kur’an bu yarıp parçalamanın pozitif kısmını fecr ve tefcîr kelimeleriyle ifadeye koyar..
Günah4 Nisan 2013
Büyük Günahlar Rics

Büyük Günahlar Rics

RİCS (Pislik) Kur an da 10 yerde geçen bu kelime, pis şey, (pis koku) anlamındadır. Rics adam, rics kişiler şeklinde sıfat olarak da kullanılır. Râgıb..
Günah4 Nisan 2013
Büyük Günahlar Cürüm

Büyük Günahlar Cürüm

CÜRÜM (Günah, haksızlık, çirkinlik) Türkçe’de cürüm diye yerleşen ve genelde suç, günah anlamlarında kullanılan bu kelimenin aslı cerm ve cürm dür. Cerm ve cürmün esas..
Günah4 Nisan 2013
Büyük Günahlar Vızr

Büyük Günahlar Vızr

VIZR (Günah, vebal, ağırlık, suç, kayıp) Kuranın günah kavramını karşılamak için kullandığı kelimelerden biridir. Vizr (çoğulu; evzâr), sığınılan dağ geçidi, oyuk, kovuk anlamındaki vezr ile..
Günah4 Nisan 2013
Büyük Günahlar Fısk

Büyük Günahlar Fısk

FISK (Günah, iyilik ve güzellikten çıkış) Fısk ve füsûk, bir yerden çıkmak, ayrılmak anlamında­dır. Tomurcuğun açılıp içinden filizin çıkmasına, küçük fare­lerin deliklerden çıkmasına fısk denir...
Günah3 Nisan 2013
Büyük Günahlar Zenb

Büyük Günahlar Zenb

ZENB (Günah) Zeneb, canlıların kuyruğuna denir. Bundan fiilini türet­mede masdar olarak kullanılan zenb ise, kuyruğundan ya­kalamak demektir. Kötülük ve utanç verici işler yapan kişiyi yakalamak..
Günah3 Nisan 2013
Büyük Günahlar Fahşa

Büyük Günahlar Fahşa

FAHŞA (Çok çirkin fiil ve söz) Fahşa, fuhş ve fâhişe kelimeleri “aşırı derecede çirkin ve iğrenç fiil ve söz demektir.” (Râgıb, fuhş md.) Elmalıh’nın “haddi..
Günah3 Nisan 2013
Büyük Günahlar İsyan

Büyük Günahlar İsyan

İSYAN Hucurât suresi 7. ayette geçen isyan kökünden türeyen kelimeler Kuranda 30 küsur ayette yeralır. Bunların 20 kü­suru fiil halinde kullanımdır. Bu demektir ki, isyan,..
Günah3 Nisan 2013
Büyük Günahlar Münker

Büyük Günahlar Münker

MÜNKER (Kötülük, çirkinlik, terslik) Münkerin kökü olan nekr ve ondan türeyen inkâr, gör­mezlikten gelmek veya görememektir. İnkânn zıddı irfandır ki onun esasını bilmek, bilebilmek oluşturur...
Günah3 Nisan 2013
Büyük Günahlar Seyyie

Büyük Günahlar Seyyie

SEYYİE (Çirkinlik, kötülük, yanlış, zararlı fiil, utanç, azap, mutsuzluk, gerilik) Kuran’ın günah esprisini ifade eden en geniş çerçeve­li kavramıdır. Seyyie (çoğulu: seyyiât), sû’, sûâ, sev’e..
Günah3 Nisan 2013
Büyük Günahlar Kebire

Büyük Günahlar Kebire

BÜYÜK GÜNAH (Kebîre) Büyük anlamındaki kebîr kelimesine bir Ta ilavesiyle elde edilen kebire, hem dişi kelimelere büyük anlamında sı­fat, hem de azabı büyük olan günah..
Günah3 Nisan 2013
Kuranda Günah

Kuranda Günah

KUR’AN VE HADİSTE GÜNAH KAVRAMI Kuran’ın, günah kavramım ifade etmek için kullandığı kelime ve deyimlerin ortak yanlarının bütünden ayrılış, ka­os, karanlık, kötüye ve çirkine yenik..
Günah3 Nisan 2013
İnsanın Tekamülü ve Günah

İnsanın Tekamülü ve Günah

İNSANIN TEKÂMÜLÜ VE GÜNAH İnsan tekâmül etmeye sadece mecbur değil, âdeta mahkûm bir varlıktır. Bir başka deyimle, insanın varoluşu zorunlu bir tekâmül sürecidir. İnsanın hürriyet..
Günah3 Nisan 2013