Büyük Günahlar Şıkak

yorumsuz
301 views

ŞIKAK (Ters düşmek, günah)

Şakk, bir şeyde vücuda gelen yarılma ve parçalanmadır. Bu kökten gelen şıkak ve müşakka da bütünden ayrılıp muhalefete geçme ve ayrıldığı bütüne ters düşmedir. Birliği, tevhidi parçalamaya da şakk veya şıkak denir.

Tevhid, iç içe daireler halinde Allah’ın birliğinden insa­nın kendi ferdiyeti içindeki birliğe doğru gider. Bu birliklerin her boyut ve dairede parçalanması şıkak olduğu gibi, boyut ve dairelerin birbirleriyle ahenginin bozulması da bir şıkak- tır.

Şıkakın yarattığı huzursuzluğa, aynı kökten türeyen şıkk ve meşakkat kelimeleriyle tercüman olunmuştur ki, in­sana geüp çatan ruhsal veya bedensel perişanlık, bunalım ve düş kırıklığıdır. (Râgıb, şakk md.)

Şakk kökünden türeyen kelimeler, isim ve fiil halinde. Kur an da 20 küsur yerde kullanılır. 84. sure olan İnşikak’ın adı da şakk kökünden ve aynı anlamdadır.

Kur an, tevhidi parçalamanın ana kurumu olan şirkin esasında bir şakk olayı görmektedir. (Nahl, 27)

Büyük Günahlar Şıkak

Şakk, varlık ve oluşta da bir yere sahiptir. Yeryüzünün bir çok bitki ve meyveye vücut verişi bir şakk olayının ardın­dan gerçekleştiğf gibi, göklerin ve yerlerin oluşumu, kıyame­tin kopuşu da bir şakk (ayrılma ve parçalanma) olayıdır. (Furkan, 25; Kaf, 44; Kamer, 1; Haakka, 16; Rahman, 37; İn- şıkak, 1; Abese, 26) Evrende yeni yeni oluşum ve gelişimler de şakk ile olacaktır. Şakkın bu evrensel-ontolojik yanı onun pozitif yanıdır. İnsanoğlu şakkı, bu pozitif yanından çekip Yaratıcı-yaratılan arası ahenkle birliği zedelemek için kulla­narak negatif bir seyir içine sokmaktadır.

Şıkakm negatif seyrinin başını şirk yani Allah’ın birliğini parçalama oluşturuyor. Bu bakımdan şirk anlamındaki şı- kak insamn giriştiği zulümlerin en büyüğüdür. Kur’an, Al­lah’a karşı şıkakı en uzak düşürücü illet olarak gösterip bu illeti benimseyenleri en zalim kişiler diye tanıtır, (bk. Fus- sılet, 52)

Allah’a karşı şıkak inşam boş bir gurura ve erişilmezlik, aşılmazhk, yenilmezlik kuruntusuna götürür. (Sad, 2) Bu ku­runtu ile insana zulüm arasında bir ilişki gören Kur’an, za­limleri de şıkakm en beterine yuvarlanmış kişiler ha­linde gösterir, (bk. Hac, 53)

Ne ilginçtir ki, Kur’an, evli eşlerin bozuşup aile birliği­ni parçalamalarını da şıkak diye anmıştır. Hz. Peygam- ber’in “Allah’ın öfke ve nefretle baktığı helal” diye andığı boşanma, böylece evrensel birliğe ihanet gibi gösterilmiş­tir. Çünkü şıkak evrensel-kozmik birliğe bir ihanettir ve bo­şanma da bir şıkaktır. (bk. Nisa, 35) Boşanmanın şıkak ol­maktan çıkabilmesi için, tarafların çok haklı ve yerinde se­bepleri olması gerekir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 5 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın