Büyük Günahlar Fısk

yorumsuz
304 views

FISK (Günah, iyilik ve güzellikten çıkış)

Fısk ve füsûk, bir yerden çıkmak, ayrılmak anlamında­dır. Tomurcuğun açılıp içinden filizin çıkmasına, küçük fare­lerin deliklerden çıkmasına fısk denir. Araplar, deliklerden çıkıp çevreye yayılan küçük farelere fevâsık derler. Hatta bu zararlıların öldürülmesi istenen hadiste fuveysik kelime­si kullanılmıştır ki, zararlı farecik demektir.

Fısk, insanlar için ilk kez Kuran tarafından kullanılmış­tır. Önceki Arap metinlerinde fisk hep bitki ve hayvanlar için kullanılırdı. Bu tesbiti yapan Râgıb, fiskm Kur an termino­lojisindeki anlamını şöyle veriyor: “Dinin koyduğu sınır­lardan dışan çıkmak.” Bakara suresi 197. ayet fiskı pis söz ve çekişip didişme anlamındaki iki kelimenin ortasında, Hu- . curât suresi 7. ayet küfür ve isyan kelimelerinin ortasında, bazı ayetlerse fiskı pis ve iğrenç şeyleri yemek, başkalarına zarar vermek (bk. Enam 121, 145; Bakara, 282), falcılık, kumar-şans oyunları, (bk. Mâide, 3) anlamında kullanarak bu kavramın Kur ansal yapısı hakkında bize ışık tutmakta­dır.

Fısk ve türevlerinin Kur an daki 50 küsürlük kullanımı­nı da dikkate alarak fiskı, vahy ve akıl tarafından temizliği ve iyiliği belirlenmiş şeylerden uzak kalmak veya akıl ve din­ce çizilen iyi ve güzel sınırlarından dışan çıkmak şeklinde ta­nımlayabiliriz.

Fısk bir dejeneresans ve yaradılıştan sapmadır.

Fıska düşene fâsık denir.

Büyük Günahlar Fısk

Kur an ın beyanlarından anlaşılıyor ki fısk, küfürden da­ha geniş çerçeveli bir kavramdır. Buna göre her kâfir fâsıktır ama her fâsık kâfir değildir. İslam bilginlerinin büyük ço­ğunluğu fışkı kebâir (büyük günahlar) işleyerek Allah’a ita- attan uzaklaşmak diye tanımlar ve fâsıkı, inkara sapmadığı sürece mümin sayarlar. Sadece Haricîler, fâsıkı kâfir ilan ederler. Mutezile mezhebi ise, kebîre işleyene ne mümin, ne de kâfir sıfatı vermediği için fâsık; onlara göre ne mümindir, ne de kâfir; bu ikisi ortasında bir yerde (menzile beynel men- zileteyn) dir. Şunu da belirtmeliyiz ki, Kur’an bazı yerlerde fışkı iman, fâsıkı da mümin karşıtı bir anlamda kullan­maktadır (bk. Âli İmran, 110; Secde, 18) ve konunun tartışıl­ması da bu beyanlar yüzünden olmaktadır. Fakat, bütün bunlara rağmen, genel kanı fâsıkm iman dairesi içinde oldu­ğu merkezindedir.

Anlaşılan odur ki, fisk, imandan küfre geçişin bazen kuv­vetli bir tehlike halini alabildiği hassas bir nokta oluşturabil­mektedir.

Fısk, hidayete yani doğruya ve güzele giden yolda en bü­yük engellerden biridir, (bk. Mâide, 108; Tevbe, 24, 80; Saff, 5; Münafikûn, 6)

Böyle olduğu içindir ki, insanlığın büyük çoğunluğu fişka bulaşacaktır, (bk. Mâide, 49)

Çünkü insanlığın, her devirde, çoğunluğunun kaos ve karanlığa yenik düştüğü yolundaki anlayış Kur an ın temel kabulleri arasındadır

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 3 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın