Borçlu Olan Kimsenin Okuyacağı Dua

1 yorum
8.172 views

Borçlu Olan Kimsenin Okuyacağı Dua

“Allâhümmek’fmî bihalâlike an harâmike ve ağninî bi- fadlike ammen sivâk”

Borçlu olan kişi mutlaka bu duayı okumalıdır

Borçlu Olan Kimsenin Okuyacağı Dua Ma’nâsı: “Allahım! (Pâk) ve helâl (nimetlerin yardımıy­la) şüpheli ve haram şeylerden ve fazl ü kereminle de sen­den başkasına muhtaç olmaktan müstağni kıl (koru), mu­hafaza buyur.”

Bir zât gelip Hazreti Ali (R.A.) Efendimize, ben bor­cumu ödemekten âciz kaldım, bana yardım et, demişti. Hz. Ali (R.A.) Efendimiz:“Rasûlullâh (S.A.V) Efendimizin bana öğrettiği duayı sana öğreteyim. Ona devam edersen, dağ kadar borcun ol­sa bile, Ailâhü Teâlâ o borcunu ödemen için sana sebeb halk eder, ödetir” dedi.

Borçlu Olan Kimsenin Okuyacağı Dua,Borcu olanın borcundan bir an önce kurtulması için okunacak dua.

BORÇLU OLAN KİMSELERİN RIZIKLARININ ÇOĞALMASI İÇİN OKUYACAKLARI DUALAR

Allâhümmekfinî bi halâlike an harâmike ve ağni- nî bi fadlike ammen sivâk*

Ali (r.a.) buyurdu: “Rasulüllah (s.a.v.)’in bana öğ¬rettiği duayı sana öğreteceğim. Eğer üzerinde Sebir Dağı kadar borç olsa Allah Teala sana ödettirir.”

Bismillâhi alâ nefsî ve mâlî ve dînî* Allâhümme raddınî bi kadâike ve bârik lî fîmâ kuddira lî hattâ lâ ühıbbe ta’cîle mâ ahharte ve lâ te’hıyra mâ accelte*

Borçlu Olan Kimsenin Okuyacağı Dua Manası: “Dinim, nefsim ve malım için şimdiden besmeleyi hazırladım. Allah’ım! Beni hükmüne rıza gös-terenlerden kıl ki, benim için tehir ettiğinin ta’cilini, peşini vereceğinin te’hirini sevmeyeyim.”

Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:

“Geçim sıkıntısı ve darlığı içinde kıvranan kim¬senin (bu duayı) okumasına mani olan nedir?” (Yani bu duayı okuyan maişet darlığı çekmez demektir.)3io

Sübhânellâhi ve bi hamdihî sübhâneilâhil azıymi estağfirullâh*

“Birisi Rasulüllah’a geldi ve:

“Yâ Resulellâh! Fakirim, elimde hiçbir şeyim yok¬tur.” dedi.

Rasulü Ekrem (s.a.v.): “Sen meleklerin yaptığı is-tiğfarı, mahlukatın getirdiği teşbihi bilmiyor musun? O a- dam: “O teşbih nedir?” dedi.

Rasulü Ekrem: (s.a.v.) bu teşbihi okudu ve: “Bu teşbihi imsaktan sonra güneş doğmadan evvel yüzer defa okuyunuz. Dünya kendiliğinden ayağınıza gelir ve her bir kelimesi için de Allah Teala bir melek yaratır, kıyamete kadar teşbih eder ve sevabı senin defterine yazılır.”3i ı

Allâhümme fâricel hemmi ve kâşifel ğammi mücîbe da’vetil mudtarrîne rahmâned dünyâ vel âhırati

Ibnü’s-Sünnî, Ibni Ömer (r.a.)’dan rivayet etmiştir. 311 İhya-i Ulûmi’d-Dîn.

ve rahıymehümâ erite terhamünî ferhamnî bi rahmetin tuğnînî bihâ an rahmeti men sivâk*

İsa (a.s.) ümmetine hitaben buyurdu:

“Bir insanın dağ kadar altın borcu olsa da bu du¬aya devam etse, Allah Teala borcunu ödettirir.”

Bu duayı Rasulü Ekrem (s.a.v.), Hazreti Ebu Be¬kir’e öğretmiştir. Bu duaya devam edenler az bir zamanda borçtan kurtulurlar.

Borçlu Olan Kimsenin Okuyacağı Dua

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 5 Mayıs 2014

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Borçlu Olan Kimsenin Okuyacağı Dua (1 Yorum)