Boğa Burcu Erkeği

yorumsuz
1.783 views

İSLAMDA BURÇLAR

Boğa Burcu Erkeği

ERKEKLER İÇİN BOĞA BURCU (21 Nisan – 21 Mayıs)

21 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasında doğan erkeklerin burcu Boğa, yıldızı Zühre ve tabiatları topraktır.

Bu burçta doğan erkekler beyaza çalar pembe tenli, ge­niş alınlı, büyük başlı ve dolgun çehrelidirler. Gözleri siyah ve kaşları çatıktır. Geniş omuzlu ve ince bellidirler. Kollan uzun ve kuvvetli, orta boylu ve küçük ayaklıdırlar. Ayaklarında ve gözlerinde alametler vardır.

Bu burçta doğan erkekler eğlenceyi oyunu, çalgıyı ve şa­kalaşmayı severler. Kadınlara çok ilgi duyarlar. Heybet ve va­kar sahibidirler. Herkese kendi dereceleriyle uygun muamele­de bulunur ve latife ederler. Yeni elbise giymeyi, süslenmeyi, yiyip içmeyi ve temizliği severler.

Bu burçta doğan erkeklerin aşkta talihleri yoktur. Aşık ol­dukları kimselerden onlara hayır gelmez, şer gelir.

Bu burçta doğan erkeklerin niyetleri saf olduğu cihetle, Al­lah (c.c.) onları her türlü bela ve musibetten korur. Yine, bu burçta doğan erkekler kendi lokmalarını başkalarına yedirecek kadar cömerttirler. Yumuşak mizaçlı ve çok alıngandırlar. Ha­yatta istediklerini elde etmek için hiç durmadan çalışırlar.

İzzeti nefis sahibidirler. Dünyalıklarından dolayı hased edenleri çok olur. Fakat, bi iznillahi teala hepsine galip gelir­ler.

Güze! yüzlü, temiz ve mütenasip vücutludurlar. Rızıkla- rı boldur. Her kimle münasebette bulunurlarsa bulunsunlar,

onun tarafından sevilirler.

Kendi işlerinde tembellik etseler bile, başkalarının işlerinde çalışkandırlar. Sırlarını saklamayı bilmezler.

Her girdikleri işte azimleri sayesinde muvaffak olurlar. Ko­nuşkan değillerdir. Ancak, bir kere de konuşmaya başladılar mı, susmak bilmezler. Evlendikleri zaman çok iyi bir eş olurlar. Fakat, ara sıra tehlikeli maceralara da atılmaktan kaçınmazlar.

Serinkanlıdırlar. Fakat, onların bu durumlarına pek güve­nilmez. Çünkü hiç beklenmedik bir zamanda hiddetlenebilirler. Bu burçta doğan erkekler için, doğdukları anda asıl yıldızları olan Zühre’nin diğer yıldızlara karşı olan durumlarına göre üç ayrı vasıfları vardır.

işinin talihini doğduğu günü içine alan vasıftan okuması gerekir.

Boğa Burcu Erkeği

 1. GRUP (Erkek, Boğa Burcu)

21 ile 30 Nisan tarihleri arasında doğan erkeklerin asıl yıl­dızları olan Zühre, Utarid yıldızına bakar vaziyettedir. Bu tarih­ler arasında doğan erkekler iyi huylu, güzel yüzlü, geniş alınlı, esmere yakın beyaz tenli, iri çeneli, birbirine yakın kaşlı ve yu­varlak yüzlü olurlar. Gözlen tabii sürmelidir

Bu tarihler arasında doğan erkekler tatlı sözlüdürler. Şef­katlidirler ve izzeti nefislerine çok düşkündürler. Lüksten hoşla­nırlar. Evlerinin lüksü için ellerinden geleni yaparlar. Hassas ve serinkanlı olurlar. İnşaatçılık ve madencilik çok başarılı olacak­ları işler arasındadır. Ayrıca çiftçilikte çok kârlı olurlar. Fakat, yapacakları her işte daima pratik bir yol ararlar. Diğer taraftan müzisyen, film artisti, öğretmen, muhasebeci, kitapçı ve terzi

de olabilirler.

Mavi limon s2>nsı ve portakal rengi elbise giyerlerse mizaç­ları ile ahenk içinde olurlar. Parmaklarında zümrüt veya akik] taşlı yüzük taşımalarI uygun olur.

 1. GRUP (Erkek, Boğa Bıırcu)

1 ile 9 Mayıs tarihleri arasında doğan erkeklerin asıl yıl-; dızları olan Zühre, Ay’a bakar vaziyettedir. Bu tarihler arasın­da doğan erkekler kırmızıya çalar, beyaz tenli, seyrek sakal ve saçlı, güzel yüzlü, Ça^k kaşlı ve uzun boylu olurlar. Gözleri ek­seriye siyahtır. Ve gözlerinde ekseriya sükunet vardır. Konuş-] malan çok düzgündür.

Kadın ve erkek herkes tarafından çok sevilirler.

Aşk hayatlarında da pek az güçlükle karşılaşırlar. Hangi’ mesleği seçerlerse seçsinler, o seçtikleri işte mutlaka muvaffak olurlar. Fakat, pratik işleri daha çok severler. Ama, onlar için en kazançlı işler nakliyecilik, ithalat, ihracat ve sıvı şeylerle ilgili her türlü işlerdir.

Bu tarihler arasta doğan erkeklerin, gırtlak ve bademcik! hastalıklarına karşı istidatlan vardır. Ayrıca kuşpalazı hastalığı­na yakalanmaları tehlikesi de vardır. Kuşpalazı hastalığına ya­kalandıkları zaman, hastalığın başlangıcında üç gün müd-j detle TAHA SURECİ’nin tamamını bir bardak suya okuyup iç­meleri veya başkalarına okutup içmeleri, bu hastalıklarının çokj hafif geçmesini eder. Hastalandıkları zaman bir hekime görünmelerinde de zaruriyet vardır.                                                                                            j

Bu tarihler araSın<^a doğan erkeklerin hayatta muvaffak ol­maları için bir çok imkânları vardır. Fakat, her şeyden önce bu

İmkânları nasıl değerlendireceklerini öğrenmeleri gerekir.

Bu tarihler arasında doğan erkekler mavi, beyaz, açık sarı veya açık yeşil elbiseler giyecek olurlarsa, mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar. Ayrıca mercan taşlı yüzük takmalarında da fayda vardır.

 1. GRUP (Erkek, Boğa Burcu)

10 ile 21 Mayıs tarihleri arasında doğan erkeklerin asıl yıl­dızlan olan Zühre, Zühale bakar vaziyettedir.

Bu tarihler arasında doğan erkekler, sarıya çalar esmer tenli, uzun boylu, sık saç ve sakallı, .siyah gözlü, kaim kaşlı, bir dereceye kadar düzgün sözlü ve orta zekalı olurlar.

Bu tarihler arasında doğan erkekler mal ve para biriktirme­ye düşkün olurlar ve fakat bunların muhafazasında pek umur­samazdırlar. Ev ve aile hayatlarının huzurlu olmasını isterler. Fakat sevdiklerir\e kalplerindeki duygulan açıklamayı bilmez­ler. Bu hususta çok çekingendirler. Bu tarihler arasında doğan erkekler sevdikleri kadar, nefret etmesini de bilirler.

Sıhhatleri umumiyetle iyidir. Ancak, sıhhatlerini bozacak muzır şeylerden kaçınmaları çok hayırlı olur.

Çok değişik mesleklere meraklan vardır. Fakat, imalatçılık ve çiftçilik en uygun meslektir. Ayrıca bu tarihler arasında do­ğan erkeklerin cenaze levazımatçısı veya ölü yıkayıcısı olduk­ları da görülmüştür. Ayrıca inşaatçılıkta da muvaffak olacaklan şüphesizdir. Bu tarihler arasında doğan erkekler siyah, mavi veya kahverengi elbiseler giyecek olurlarsa, mizaçları ile ahenk içinde olurlar

Aynca, zümrüt veya aytaşı bulunan bir yüzük takmalann-

 

da da büyük fayda vardır.

BURCUN (YÜKSELEN) YILDIZNAME’DEKİ ÖZELLİKLERİ

 1. Hane: Hayat ve istikbaliniz

Burcu Boğa, yıldızı Zühre’dir. Bu burçta doğan erkekle­rin küçüklükleri rahat ve refah içinde geçer. Orta yaşlarında zahmet ve meşakkat çekerler. İleri yaşları yine rahat ve bolluk içinde geçer.

 1. Hane: Mal ve Ticaretiniz

Burcu İkizler, yıldızı Utarid’dir. Bu burçta doğan erkeklerini para kazanmaları için çok çalışmalarına lüzum yoktur. Çünkü miras yemek veya define bulma ihtimali vardır. Diğer işlerinde] de akıllarını kullanacak olurlarsa çok iyi para kazanabilirler.

Rızıkları boldur. İşlerinde hayra nail olurlar. Hayatları bo-| yunca geçim sıkıntısı çekmeden yaşarlar.

 1. Hane: Kardeşleriniz

Burcu Yengeç, yıldızı Ay’dır. Bu burçta doğan erkeklerin eğer kardeşleri varsa, onlar tarafından çok sevilirler. Mal ve ser­vetlerini onlardan esirgemez. Ancak, bu burçta doğanlar erke w kardeş sahibi iseler, onlar yüzünden gam ve kedere düşebilir] ve ayrıca onların münasebetsiz bir hareketiyle karşılaşabilirler.

 

 1. Hane: Aile İlişkileri

Burcu Aslan, yıldızı Güneş’tir. Bu burçta doğanlar ana ve babalarına karşı saygılı ve mutlu olurlar. Onlara hizmet ve hürmette kusur etmezler. Onlar da aynı sevgi ve muhabbeti .ına ve babalarından görürler. Bu burçta doğan erkeklerin ana veya babası, onlar küçükken vefat eder.

Burcu Başak, yıldızı Utarid’dir. Bu burçta doğanlann er­kek ve kız çocukları olur. Yalnız çocuklarının biri, kendisinden önce vefat eder. Bundan dolayı da elem ve ye’se kapılır. Bu burçta doğanlar çocuklarını çok severler. Çocukları da onları çok severler.

 1. Hane: Çocuklarınız

Burcu Başak, yıldızı Utarid’dir. Bu burçta doğanların er­kek ve kız çocukları olur. Yalnız çocuklarının biri, kendisinden önce vefat eder. Bundan dolayı da elem ve ye’se kapılır. Bu burçta doğanlar çocuklarını çok severler. Çocuklan da onları çok severler.

 1. Hane: Sağlık Durumunuz

Burcu Terazi, yıldızı Zühre’dir. Bu burçta doğanlar, küçük yaşlarında sık sık hasta olurlar. Ve yine bir kez ölüm derecesin­de hasta olurlar fakat

Allah’ın yardım ve inayetiyle kurtulurlar. Bu burçta doğan­lar kuşpalazı, bademcik iltihabı ve gırtlak hastalıklarına karşı istidatlıdırlar. Ayrıca baş ağrısı, bel ağrısı, kulunç ve kalp hasta­lıklarına yakalanmalarından da korkulur.

Sık sık bal ile tere yağ yemeleri ve ara sıra müshil almaların­da fayda vardır. Bu burca mensup olanların tabiatları şıpsevdi olduğundan sık sık sıkıntı çekmeleri de ihtimal dahilindedir.

 1. Hane: Evlilik Hayatı

Burcu Akrep Yıldız’ı Merih’tir. Bu burçta doğanlann ba­şından bir den fazla nikah geçebilir, bu burçta doğan erkekler genç yaşlarında kadınlara çok düşkün olurlar. Genç yaşların­da bir kadın yüzünden çok üzüntü çekmeleri muhtemeldir. Bu burçta doğan erkekler evlerine ve ailelerine çok bağlı olurlar. Fakat, ilk eşlerini boşamaları ihtimali de oldukça yüksektir. Daha sonra evlenecekleri beyaz tenli ve göğsünde bir ben olan kadınla ölünceye kadar birlikte olurlar. Fakat, bu arada ka­dınlarla gayrı meşru münasebetlerde bulunmaktan da geri kal­mazlar. Ve bu münasebetleri yüzünden, mal ve para kaybına uğrarlar. Bu burçta doğanlar için en münasip eş Boğa, Başak ve Oğlak burcunda doğan toprak tabiatlıdır.

 1. Hane: Korku ve Ölüm Tehlikesi

Burcu Yay, Yıldızı Müşteri’dir. Bu burçta doğanlar 2 ila 35 yaşları arasında ve bir Cumartesi günü hastalanacak olurlarsa ölüm tehlikesi vardır. 2, 30 ve 35 yaşlarındaki ölüm tehlikesini atlatacak olurlarsa 88 sene yaşayacakları söylenir.

 1. Hane: Yolculuklarınız

Burcu Oğlak, Yıldızı Zühal’dir. Bu burçta doğanlar az se­yahat ederler. En iyi kara yolculukları Cumartesi günü başlayıp Güney veya Batıya doğru olanlardır. Ancak, bu yolculuklara sabah erken saatte çıkması çok daha hayırlıdır.

Deniz yolculuğu kara yolculuğundan daha hayırlıdır. Bu burçta doğanlar her deniz yolculuğu sonunda mutlaka hayır görürler.

 1. Hane: Sosyal Yaşam

Burcu Kova, yıldızı Zühal’dir. Bu burçta doğanlar nereye (liderlerse gitsinler, orda mevki sahibi kimselerden mutlaka izzet ve ikram görürler, akıbetleri hayırdır. Ahir ömürlerinde mevki sahibi birinden çok fayda görürler.

Bu burçta doğanlar, yabancılar tarafından çok sevilirler fa­kat kendi akrabaları tarafından arzu ettikleri kadar sevilmezler. Akraba veya komşularından biri düşmanlık etmeye çalışır. Sa­rışın kadının şerrinden sakınmaları gerekir. Çünkü, bu kadının sihir yapma ihtimali vardır.

 1. Hane: Düşünce ve İstekleriniz

Burcu Balık, yıldızı Müşteri’dir. Bu burçta doğanlar istek­lerinde sebatkar oldukları için isteklerinin umumuna nail olur­lar.

Dostlarından iyilik ve sevgi görürler. Akıbetleri çok hayır­dır. ancak çok dua etmeleri gerekir. Çünkü Ümit ancak Allah tan dır.

 1. Hane: Düşman ve Hasetçileriniz

Burcu Koç yıldız Merih2tir. Bu burçta doğanların akraba ve komşuları arasından düşmanı çoktur. Kime iyilik yaparlarsa onlardan kötülük görmeleri ihtimali vardır. Bunun için layık olmayan kişilere iyilik etmekten çekinmeleri yerinde olur.

 

Bu burçta doğan erkekler, dost ortak ve eş olarak Boğa, Başak, Oğlak gibi tabiatı toprak olanları tercih etmelidirler, ikizler, Terazi ve Kova gibi tabiatı ateş olanlardan sakınmaları ] çok iyi olur.

Bakır ve gümüş onlar için hayırlıdır. Firuze veya zümrüt taşlı bir yüzük kullanmaları da çok iyidir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 10 Ekim 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın