Ahirete iman hakkında

yorumsuz
282 views

Âhirete imandan ne anlıyoruz?

Ahirete imanın esası yani muhkem kısmı, Yaratıcının, in­sanı, hayat serüveni içinde yaptıklarından ölüm sonrasında he­saba çekeceğine inanmaktır. Bu hesaba çekilişin ve ölüm sonra­sı tekâmül aşamalarının nasıllığı hakkında biz, ancak tahmin­ler yürütebilir, benzetmeler yapabiliriz. Çünkü, şu anda bulun­duğumuz plan ve boyut, ölüm sonrasında geçeceğimiz plan ve boyutun tam kavranmasına imkân vermemektedir.

Âhiret inancının din mantığı açısından değeri nedir?

Ahiret inancı olmayan bir sistem, ne kadar mükemmel olursa olsun, din olamaz. İnsan hayatım, daha geniş bir ifadeyle hayat macerasını ve tekâmül esprisini, içinde yaşadığımız üç boyutlu âlemin hikâyesini, bu basit planda noktalamak insanı doyurmaz. İnsan, dünya planından önceleri bulunan ve sonra­ları olacak olan bir varlıktır.

Ahiret kelimesinin lügat anlamının, terim anla­mıyla ilişkisi var mıdır?

Çok sıkı bir ilişkisi vardır. Ahiret, sonra, sonradan gelen,daha sonra olacak olan… gibi anlamlar taşır. Kuran, bu keli­meyi, karşıtı olan ûla (önceki, önce olan, ilk olan) kelimesiyle birlikte de kullanır. Ve prensibi şöyle koyar: “Şu bir gerçek ki, âhiret senin için ûla’dan daha hayırlıdır.” (Duha, 4) Bura­da bir evrensel prensip verilmektedir: Genel planda, her sonra­ki an, bir öncekinden daha ileri ve üstündür. Çünkü hayat geri­ye adım atmaz. Gidiş sürekli iyiye ve daha mükemmeledir. Ne- varki, biz bunu bireysel planda fark edemiyor ve kötülükten, bozukluktan, hatta bazen “daha kötüye gidildiği’Yıden söz edebiliyoruz.

O halde âhiret tek değildir. Başka bir deyimle, burada bir rölativite vardır denebilir mi?

Söylenebilir mi, değil, söylenmelidir. Her birimiz için, bir sonraki aşama âhirettir. Ve âhiretler sonsuz sayıdadır. Çünkü, tekamül aşamaları sonsuzdur. Tasavvufta bu, “tecellide niha­yet yoktur” formülüyle ifade edilir.

Ancak, bizim günlük dilde âhiret, mahşer, hesap hatta ba­zen kıyamet deyimleriyle karşıladığımız bir plan vardır ki, o, Hz. Adem’le başlayan ve hikâyesi son ferdin ölümüyle noktala-^ nacak bir kategorik neslin hesabının yapılacağı gündür.

Kur’an’daki kıyamet kavramının da âhiret kav­ramı gibi rölativite konusu olan bir yanı var mı?

Elbette var. Hayat sahnesinde her an milyonlarca kıyamet yaşanmaktadır. Kâinat bünyesinde bir hiç denecek kadar kü­çük bir yer tutan şu vücudumuzda, her an binlerce kıyamet ya­şamaktayız. Şu satırları yazarken, vücudumda kimbilir, kaç yüz bin kıyamete sahne oldum. Ve başımın üstündeki şu ışık, sürekli yandığım seyrettiğim ışık, saniyeler içinde, milyonlarca kez ölüp dirildi. Yani, bir kıyametler serisi yaşadı.

Her varlık birçok kıyamete sahnedir. Fakat her varlık, da­ha büyük bir varlığın sahne olduğu kıyametlerden de biridir. Binlerce kıyamete sahne olan bedenimiz, bir gün, büyük küre­nin kıyametlerinden biri olacaktır. Ve o büyük küre de, bir gün içinde bulunduğu güneş sisteminin kıyametlerinden birine ko­nu teşkil edecektir. Güneş sistemi, içinde bulunduğu bir başka bütünün, o da bir başka bütünün parça kıyametleri olacaktır. Kur’an’ın eşsiz ifadesiyle: “Yaratıcı’nın yüzünden başka herşey helak olacaktır. Hüküm ancak, O’nundur ve hepi­niz O’na döndürüleceksiniz.” (Kasas, 88)

O halde, her birimizin bireysel kıyameti ve onun üstünde dünyanın ve daha üst sistemlerin kıyametleri söz konusudur denebilir mi?

Evet. Kendimizi mihver alırsak, bizim altımızdaki ve üstü­müzdeki planlarda kıyametler vardır diyeceğiz.

Toplumların da kıyametleri vardır.

Kuran ve sağlam hadis iyi incelenirse görülür ki, onlarda geçen kıyamet kelimesi, şuraya kadar açıkladığımız kıyamet­lerden bazen birini bazen öbürünü bazen de hepsini birden ifa­de eder. Hadis veya ayet, bir sosyolojik değerlendirme yapıyor­sa, kıyamet sözü bir toplumun çöküşü anlamını taşıyacaktır. Mesela, bir hadiste: ,fEmanetler, görevler layık olmayanla­ra verildiğinde kıyameti bekle.” denilmektedir. Buradaki kıyamet, toplumun çöküşüdür. Çünkü; emanetlerin ehil olma­yan ellere geçmesi toplumu yıkar. Yani, burada bir sosyolojik kıyamet söz konusudur.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 3 Mayıs 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın